הסכם רישיון תוכנה ותנאי שימוש timoose

באמצעות שימוש באתר הנקרא timoose , במסמך זה ובכל השירותים הנלווים לו הנך מחויב לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן, מסכים ומאשר אותם וכל שינוי עתידי כפי שייעשה בהם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  1. 1. חלק כללי

א. החברה : הסכם זה (להלן: “ההסכם”), נעשה בין המשתמש ובין חברת אלפאנומריקס טכנולוגיות בע”מ, מרחוב הרב קוק 18 בנתניה )להלן: “החברה”).

ב. הסכם זה הינו לשנה בלבד ואינו כפוף לתנאי תקופת השימוש בתוכנה לניסיון.

ג. על ידי קבלת ההסכם, בין אם באישור מקוון של הסכם זה או על ידי ביצוע טופס הזמנה המפנה להסכם זה, הנך מסכים לתנאי הסכם זה. במידה והינך מבקש להתחייב בשם חברה או תאגיד כלשהו, הנך מצהיר כי יש לך את הסמכות לחייב באופן משפטי את החברה ו/או התאגיד בתנאי הסכם זה על נספחיו לרבות תנאי שימוש כפי שישתנו מעת לעת ע”פ שיקול דעת החברה, וכל התחייבויותיך יהיו התחייבויות התאגיד בשמו הנך פועל, לכל דבר ועניין. התחייבות בשם תאגיד ו/או חברה שאינם כדין יזכו את החברה בשיפוי ופיצוי בגין כל הנזקים שייגרמו להם ובכלל זה הוצאות טיפול משפטי מלא.

ד. הצדדים מסכימים כי התנאים הבאים יחולו על שימוש בשירות על ידך ועל ידי העובדים שלך ו/או שותפים ו/או קבלנים ו/או יועצים מטעמך (להלן “המשתמשים”), וכי ביחס לשירותים שנרכשו, הסכם זה מחליף כל הסכם מקוון קודם ו/או אחר בין במפורש ובין בע”פ אם זה הוסכם על ידך ו/או על ידי המשתמשים מטעמך.

2. הגדרות

“התוכנה” – תוכנת שירות מקוונת לניהול זמן (להלן: “התוכנה” ו/או “השירות”) ;

“לקוח” ו/או “משתמש” – כל אדם ו/או גוף הזכאי להשתמש בשירות לתקופה קצובה מראש בין בתשלום ובין אם ניתנה לו ללא תשלום לתקופת ניסיון.

“רוכש” – כל אדם ו/או גוף אשר רכש חבילת שימוש בעבור מנוי אחד או יותר.

“מנוי” – כל אדם המנוי על השירות בתשלום.

חשבון” – פירושו החשבון אשר נפתח על ידך ועימו אתה משתמש באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא שניתנו      לך על ידי החברה.

שותפים” – פירושו כל גוף אשר מחזיק מטעמך, במישרין או בעקיפין, בפרטי החשבון.

קוד זדוני” – פירושו וירוסים, תולעים, פצצות זמן, סוסים טרויאניים וקודים מזיקים או תוכנות זדוניות אחרות, קבצים, סקריפטים, סוכנים או תוכניות שמטרתן לפגוע בתוכנה ו/או בשירות.

טופס הזמנה” – פירושו המסמך עליו הסכמת בהזמנתך את השירות, כולל נספחיו בין הקיימים ובין אלה שהתווספו מעת לעת ביחסים בין הצדדים.

תמיכה בסיסית” – פירושה התמיכה הטכנית שתספק החברה למשתמש ללא תוספת תשלום בהתאם למוסכם בטופס ההזמנה.

תמיכה מורחבת” – פירושו שירותים אשר המשתמש ירכוש בהתאם לטופס הזמנה, להבדיל מאלו הניתנים לפי 30 יום ניסיון חינם ו/או כתמיכה בסיסית.

שגיאות שירות” - פירושו כל הפרעה בזמינות השירות נגרמת על ידי גורמים תחת שליטה ישירה של החברה לא כולל תוכנות ו/או מעורבות צד ג’ אחרת.

יישומים של צד שלישי” - פירושו כל היישומים מבוססי האינטרנט ומוצרי תוכנה הניתנים על ידי צדדים שלישיים, בנפרד ו/או במשולב עם השירות.

נתוני משתמש” – פירושו כל מידע אלקטרוני או מידע שנמסר על ידך לחברה ו/או בשירות ו/א לצורך שימוש בו ו/או תפעולו.

3. הגבלת מספר משתמשים –  אלא אם צוין אחרת בטופס ההזמנה, בשירותים ישתמשו מספר מנויים על פי ההגבלה ובתנאים כפי שהוסכמו בין הרוכש לחברה. הרוכש לא יספק גישה בניגוד למספר המנויים אותם רכש וכל מי שיעשה כך במישרין ו/או בעקיפין בניגוד להסכם עם החברה, גישתו תיחסם באופן מיידי וכספו לא יוחזר. האמור לא ימנע מהחברה נקיטת פעולות משפטיות נוספות כנגד המפר בכל דרך שהחברה תמצא לנכון.

4. הוספת מנויים / שינוי חבילה – רוכש יוכל להוסיף משתמשים ו/או לשדרג חבילה נרכשת במהלך תקופת המנוי בהתאם למחירים ו/או הטבות שיוצעו לו על ידי החברה מעת לעת. אין במבצע ו/או הטבה כדי לשנות תנאים של מי שרכשו כבר מנוי ואינם משדרגים ואין בכך התחייבות לשינוי לכלל המנויים ו/או חלקם באופן זהה.

5. זמינות ואחריות לשירות – התחייבויות החברה

השירות ניתן על בסיס “as is” ו-  “as available” . מבלי לגרוע מכך, החברה תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להפוך את השירות  הנרכש לזמין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, על בסיס זמינות 99%, למעט במקרים הבאים שבהם לא תהא החברה אחראית לזמינות:

(א) השבתות מתוכננות – החברה תודיע ללקוח מבעוד מועד ולכל המאוחר עד 24 שעות לפני, דבר השבתה מתוכננת בשירות לצרכי אחזקה ותחזוקה. השבתות לא מתוכננות – החברה תעשה מאמץ סביר מבחינה מסחרית כדי להבטיח כי השבתה לא מתוכננת של השירות תהא קצרה ככל האפשר.

(ב) היעדר זמינות שנגרמה כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתה הסבירה, לרבות, ללא הגבלה, כוח עליון, פעולות מלחמתיות, ממשלתיות, משפטיות, שיטפון , אש, רעידות אדמה, מהומות אזרחיות, פעולות, שביתות טרור או הקשורות למניעה הנובעת מצד ג’ כלשהו  (מלבד אלה שבהן מעורבים עובדי החברה), או הקשורות לספק שירותי אינטרנט, או כשלים או עיכובים הנובעים מנזק זדוני חיצוני בלתי סביר.

(ג) החברה עושה כל שביכולתה בכדי לספק את השירות באופן רציף וללא תקלות אך לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח בשל כשל ו/או תקלה כלשהם בתוכנה ו/או בפעולתה השוטפת. לפיכך, הלקוח לא יהא זכאי לכל שיפוי ו/או פיצוי בגין נזק כלשהו שנגרם לרבות אובדן רווחים ו/או הוצאות שהוציא בשל כשל ו/או תקלה כאמור.

(ד) כל מידע ו/או עצה, בעל פה ו/או בכתב, אשר יתקבלו באמצעות החברה ו/או נציגיה ו/או מי מטעמה ו/או באמצעות השירות לא יהווה בסיס לאחריות כלשהי שאינה מוצהרת במפורש בתנאים.

(ה) הגבלת אחריות – אחריות החברה בכל תביעה ו/או דרישה תוגבל בכל מקרה לסכום אותו שילם לה הלקוח בפועל עד למועד התביעה ו/או הדרישה.

6. אחריות הרוכש / מנוי / משתמש

הרוכש/ מנוי / משתמש יהא אחראי על כל הפעילות תחת החשבון שלו ולכל נזק שנגרם כתוצאה משימושו בשירות ו/או בתוכנה לרבות זה הנובע מן המקרים הבאים:

(א) אי מסירת פרטים נכונים ו/או מדויקים ו/או בניגוד לדין לרבות  נכונות אמצעי התשלום ותוקפם ו/או מועדי הניכויים ו/או עמידה בתשלומים ו/או אי מניעת גישה לא מורשית או שימוש בשירותים שלא בהתאם להסכם ו/או תנאי השימוש על נספחיהם בין כולם ובין מקצתם.

(ב) שימוש בלתי מורשה ו/או אי שמירה על סודיות שמות המשתמש והסיסמאות של משתמשים מטעמו

(ג) שימוש בניגוד לחוקים ותקנות החלים בתחום לרבות שימוש פוגעני של משתמשים אחרים אשר נוספו על ידו. הרוכש / מנוי / משתמש, מתחייב להודיע לחברה מיד על כל זליגת ו/או אובדן מידע שנמסר לו מהחברה ו/או על שימוש בלתי מורשה בשירות או כל הפרה אחרת של האבטחה שהגיעו לידיעתו.

(ד)   הרוכש / מנוי / משתמש אינו רשאי לשנות ו/או לתכנת את השירות/ים העומדים לרשותו, למכור, להשכיר או להחכיר את השירות/ים לצד ג’ כלשהו כולם ו/או מקצתם ו/או להשתמש בשירות/ים כדי לאחסן או להעביר מידע המפר זכויות יוצרים, המקים עילת הוצאת דיבה, ו/או המשמש בסיס להפצת חומר בלתי חוקי או נזיקי, ו/או לאחסן או להעביר חומר תוך הפרה של זכויות צד שלישי לרבות חומרים אשר אינם חוקיים, גסים, מגונים, משמיצים, מסיתים, גזעניים ו/או הפוגעים בזכויות של אחרים, ביטחונם של המשתמשים, להפריע או לשבש את הביצועים של השירותים או של צד שלישי או של הנתונים הכלולים בו, או להשתמש בשירות כדי לנסות לקבל גישה בלתי מורשית למערכות החברה ו/או לשירותים אחרים שלה הקשורים לשירות.

7. הגנת הפרטיות

(א) החברה תשמור על כל הנתונים שנמסרו לה ו/או מצויים ברשותה לרבות פרטי המשתמשים ברמת האבטחה הסבירה ביותר על פי שיקול דעתה והנהוגה בתחום שבו מסופק השירות.

(ב) מחיקת הנתונים – החברה תהא רשאית למחוק או להסיר את כל הנתונים של המשתמש ו/או מי מטעמו ותשמור לעצמה שיקול הדעת הבלעדי לפעול למניעת כל הפרה של פרטיות משתמשים אחרים בשירות.

(ג) הלקוח יהא זכאי לקבל מהחברה כל מידע שנמסר לה ואשר ניתן לאיתור ושחזור באמצעים סבירים.

(ד) החברה לא תרחיב ו/או תשנה את הנתונים שנמסרו לה על ידי הלקוח בין באופן גלוי ובין סמוי למעט אם כך הסכים הלקוח.

(ה) החברה לא תחשוף את המידע שנמסר לה על ידי הלקוח לכל גורם שהוא למעט אם התיר לה הלקוח במפורש לעשות כן בטופס ההזמנה לרבות לצרכי שיווק ופרסום ולמעט לצורך טיפול בבעיות שירות ו/או בעיות טכניות בשירות ו/או לבקשת הלקוח ו/או לבקשת גורם שיפוטי מוסמך.

8. מגבלות שימוש – שטח האחסון עבור החשבון שלך אינו מוגבל. לחברה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע בעתיד כי השטח יוקצה בהתאם למספר המשתמשים לכל רוכש. השירות יספק לכל רוכש מידע בזמן אמת אודות הגבלה כלשהי נוספת וזאת כדי לאפשר לו לעקוב אחר תאימות מערכותיו ודרישותיו אל מול מגבלות אל ככול שיידרשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

9. תשלום

(א) הלקוח ישלם כל התשלומים הנדרשים ממנו בתנאים המפורטים בטופס הזמנה. באם לא צוין אחרת במפורש, התשלום הינו בש”ח ואינו כולל מע”מ. התשלום מבוססים על השירותים שנרכשו באופן כולל ולא תלוי בשימוש בפועל של הרוכש. כל איחור בתשלום כלשהו יאפשר ביטול ההסכם באופן חד צדדי. לא תאופשר ירידה ו/או הפחתה במספר המנויים שנרכשו במהלך תקופת המנוי הרלוונטית כאמור בטופס ההזמנה. החברה תהא רשאית לשנות את דמי השימוש בהודעה שתשלח ללקוח מבעוד מועד.

(ב) חשבונית תשלום – חשבונית בעבור כל תשלום תשלח ללקוח בדואר אלקטרוני. לקוח הזקוק לחשבונית בדואר יבקש זאת מנציג החברה.

(ג) תשלום באשראי – לקוח המספק פרטי כרטיס אשראי לחיוב מאשר כי הוא מחזיקו כדין וישפה את החברה באופן מיידי בגין כל שימוש שעשה בניגוד לדין. כמו כן מאשר הלקוח לחברה לחייב את כרטיסו בעבור כל השירותים המפורטים בטופס ההזמנה בתקופת המנוי הראשונית וכל חידוש ו/או הארכה ו/או שינוי שיהא בו.

(ד) חיובים באשראי יעשו מראש, בהתאם לתדירות החיוב האמור בטופס ההזמנה. הלקוח אחראי ליידע את החברה אודות כל חיוב שגוי ו/או על בדיקת חיוביו וכי אלה נעשו באופן מלא ומדויק. למען הסר ספק, תשלום תקופתי יעניק ללקוח גישה אל שירותים שנרכשו בתקופה הרלוונטית בלבד.

(ה) איחור בתשלומים – בגין כל תשלום שלא שולם ו/או חיוב שלא קובל ישלם ריבית בשיעור של 1.5% על לחודש ממועד החיוב ועד מועד העברת התשלום בפועל לחברה.

10. השעיית שירות

במקרים הבאים תהא החברה זכאית להשעות את השירות ללקוח:

(א) הפרה יסודית של ההסכם ו/או תנאי השימוש.

(ב) איחור בתשלום בן יותר מ-10 ימים.

(ג) שימוש מפר ו/או פוגע בצד ג’ כלשהו.

(ד) צו שיפוטי ו/או החלטה רגולטורית ו/או ממשלתית

(ה) אובדן קשר לתקופה של יותר מ – 14 ימים עם הלקוח.

11. ספקים חיצוניים

החברה תהא רשאית להוסיף ו/או לשדרג ו/או לפרסם בשירות כל מוצר ו/או שירות ו/או אירוע ו/או כל דבר אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהא אחראית לכל דבר ועניין על כל קשר ו/או שירות שניתן ו/או מידע שהוחלף על ידי המשתמש עצמאית עם כל צד ג’ שהוא המפרסם בשירות והאחריות המלאה תהא על הלקוח ו/או מי מטעמו בלבד בכל מקרה שהוא.

12. זכויות קניין

החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות הקנייניות שלה ושל מי מטעמה בכל אלמנט רלוונטי בתוכנה ו/או בשירות לרבות זכויות מוסריות ו/או אלו הנובעות מן הצדק והיושר. אפשרות השימוש בזכויות אלה הינן אך ורק בהתאם לשימוש המאופשר על ידי החברה בהסכם זה ובכל מקרה, למעט:

(א) מתן גישה לצד ג’ כלשהו.

(ב) יצירת יצירה נגזרת / העתקה ו/או שכפול ו/או עריכה מחדש ו/או להנדס מחדש של הקוד ו/או האתר ו/או הגישה לאתר ו/או אמצעי התשלום ו/או סמלילים ו/או שמות מתחם ו/או שם המוצר ו/או פונטים ו/או מסגרות גראפיות ו/או צורות ו/או תכונות ו/או פונקציות ייחודיות ו/או מאפיינים ייחודיים ו/או בלעדיים של האתר ו/או הקשור אליו לרבות באמצעי הפרסום ו/או שיווק ו/או סלוגנים ו/או קמפיינים וכיוצא באלה. נ

(ג) נתונים ו/או זכויות קנייניות של צד שלישי כלשהו למעט אם שימוש כזה הותר על ידי אותו צד ג’ במפורש.

(ד) כל הצעת משתמשים לשיפור האתר ו/או הנלווה לו מכל בחינה שהיא תעבור לבעלות החברה ובלבד שהיא אינה מוגנת בזכות יוצרים של המציע ו/או צד ג’.

13.  סודיות

הלקוח מתחייב להגן ולשמור בסודיות על כל מידע שנמסר לו על ידי החברה ו/או צד ג’, מכל מין וסוג שהוא ואשר ניתן להסיק כי חשיפתו יכול ותגרום לחברה נזק במישרין ו/או בעקיפין, לרבות אובדן רווחים ולמעט מידע שפורסם ו/או הפך לנחלת הציבור ו/או המצוי בנגישות עצמאית לכל דורש.

14. השירות יסופק על בסיס as is  והלקוח מוותר מראש ולא תהא לו כל טענה באשר לכך ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות, אחריות מכללא לסחירות ו/או לאיכות ו/או לביצועים ו/או בהתאמת השירות למטרה מסוימת לתוצאות ו/או לשירות תחזוקה ו/או תמיכה ו/או לנזקים ו/או פיצויים ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא ושלא ניתנו כהתחייבות מפורשת בהסכם זה.

15. שיפוי

בהתאם לאמור בהסכם כולו ובמיוחד בסעיף 6 דלעיל, הלקוח יהא מחויב בשיפוי מיידי של החברה בגין כל תביעה, דרישה, או הליך (“תביעה”) שהוגש כנגדה ו/או נעשה ו/או נפתח על ידי צד שלישי בשל שימוש שעשה שלא כדין בשירות לרבות אם אלה נבעו בשל שימוש המפר זכויות קניין הרוחני של צד ג’. אשר על כן מתחייב הלקוח כדלקמן:

(א) לתת לחברה הודעה מיידית בגין כל תביעה שנמסרה לו ו/או דבר קיומה הגיע לידיעתו.

(ב) לתת לחברה את כל המידע הנדרש לרבות ייפוי כוח ליישוב התביעה ככול שתמצא לנכון לרבות בפשרה ו/או הסדר משפטי.

(ג) לספק לחברה כל סיוע שיידרש לשם ההגנה ו/או הפשרה, על חשבונו.

16. סיום ההסכם

הסכם זה יסתיים על פי תקופתו המפורטת בטופס ההזמנה או  בהסכם זה לפי המוקדם מביניהם למעט אם נקבעה לו בטופס ההזמנה תקופת הארכה אוטומטית. הסכם זה נכנס לתוקף עם אישורו המקוון ו/או בחתימת הלקוח על טופס ההזמנה.

17. ביטול ההסכם

(א) הסכם זה ניתן לביטול בהסכמה הדדית ו/או בהפרה יסודית של ההסכם על ידי מי מהצדדים ובלבד שהצד המפר קיבל על כך הודעה מראש ואם יכול היה לתקן ההפרה ו/או תוצאותיה, לא תיקן בתוך זמן סביר ולמעט במקרים בהם ברור כי הצד המפר אינו יכול לתקן ו/או לקראת הפרה צפויה ברמת וודאות קרובה.

(ב) ביטול ו/או סיום הסכם זה כדין על ידי החברה ישחרר אותה מכל מחויבויותיה והיא תהא רשאית שלא לאפשר לרוכש שימוש נוסף בתוכנה ו/או גישה לתוכנה מכל מין וסוג שהוא.  עם סיום ההסכם כאמור, כל הנתונים של הרוכש המצויים בידי החברה יאוחסנו בבסיס הנתונים של האתר לתקופה של 30 יום נוספים (“תקופת האחסון”) והוא יוכל לקבלם תחת דרישה בכתב ובתנאי שהדבר אפשרי על ידי החברה ואינו כרוך בהוצאות. עם תום תקופת אחסון כל הנתונים יימחקו לצמיתות מהשרתים של האתר. מידע שנמחק כאמור לא ניתן יהיה לאחזור.

18. סעיפים יסודיים

הסעיפים הבאים הינם סעיפים יסודיים בהסכם זה: 1,3,5,6,9,10,12,13,15,16

19. הוראות כלליות

(א) הסכם זה נתון לשינויים ועותק עדכני שלו יהא מצוי באתר. בשימושך החוזר הנך מתחייב לקרוא ולהתעדכן בתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת.

למען הסר ספק, הסכם זה אינו יוצר שותפות ו/או זיכיון, ו/או סוכנות, ו/או מהווה מיזם משותף ואינו יכול להעיד במאום בדבר יחסי אמון או עבודה בין הצדדים.

(ב) הרוכש מצהיר כי אין צד שלישי מוטב על פי הזכויות הנרכשות בהסכם זה ואין צד שלישי הנהנה ו/או צפוי ליהנות  מזכויותיו בהסכם זה.

(ג) אי נקיטת פעולה ו/או עיכוב במימוש זכות של  החברה לא יהווה ויתור על זכות זו.

(ד) ביטול של בית משפט תניה מתניות הסכם זה תותיר על כנן את שאר הוראות ההסכם והרוכש יהא מחויב בהן ללא כל שינוי.

(ה) הרוכש ישלם על פי דרישה כל הוצאות משפטיות שיידרשו ממנו כמו גם ועלויות נלוות אחרות שהוצאו על ידי החברה לצורך אכיפת ההתחייבויות ע”פ הסכם זה לרבות עמלות או חיובים על פי ההסכם ו/או שהוצאו בעקבות הפרה של סעיף התשלום ו/או סעיפים יסודיים של ההסכם.

(ו) העברת זכויות-  הרוכש לא יכול להעביר זכויות על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, בין אם מכוח הדין או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. החברה רשאית להמחות הסכם זה ללא הסכמה של הצד השני, אל שותפים שלה או בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה או ארגון מחדש של החברה.

(ז) סמכות שיפוט מקומית – על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יפורש לאורם. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מהסכם זה תהא באופן בלעדי של בתי המשפט בנתניה ו/או במחוז מרכז לפי העניין.

(ח) הסכם זה על נספחיו ו/או הפניותיו לפי ההקשר, מהווה את מלוא התחייבויות הצדדים והוא מבטל את כל ההסכמים הקודמים בין אם נעשו בכתב ובין בעל פה. שינוי, תיקון או ויתור על כל הוראה של הסכם יהיה בר תוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד הרלוונטי.